Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 18.12.2007
Дата публікації 18.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "АРИОН-С"
Юридична адреса* Україна 01010 м.Київ, вул. Січневого Повстання, 3, літера "Б", офіс 197
Керівник* Ободець Олександр Анатолійович - Голова Правління. Тел: 0442098708
E-mail* arion_s@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство "Арион-С".
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35428158.
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 01010 м. Київ, вул. Січневого Повстання, 3-Б, офіс № 197
1.5. Міжміський код, телефон, факс емітента: 8 (044) 209-87-08
1.6. Електронна поштова адреса емітента: arion_s@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: відсутня
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
2. Текст повідомлення:
18.12.2007 р. Загальними зборами акціонерів ЗАТ "Арион-С" прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Планується розмістити 40 000 (сорок тисяч) штук простих іменних акцій, загальною вартістю 1 000 000 (один мільйон) гривень, шляхом закритого (приватного) розміщення, виключно серед акціонерів Товариства. Тип цінних паперів, що розміщуються - іменні, прості акції. Форма існування – документарна. Статутний капітал планується збільшити на 1 000 000 (один мільйон) гривень шляхом додаткового випуску акцій. Після збільшення статутного капіталу він буде складати 1 550 000 (один мільйон п"ятсот п"ятдесят тисяч) гривень. Номінальна вартість однієї акції складає 25 гривень 00 коп. Запропонована ціна однієї акції становить 25 грн.00 коп. Розміщення акцій не призведе до зміни власника пакету акцій. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до розміру зареєстрованого статутного капіталу – 182 %. Оскільки, інвесторами в акції Товариства, що розміщується додатково та пропонуються до розміщення, згідно з рішенням Загальних зборів, можуть бути виключно акціонери, їхні права залишаються незмінними порівняно з чинною редакцією Статуту Товариства та законодавством України. Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, буде здійснюватися виключно грошовими коштами. Мета розміщення акцій – збільшення статутного капіталу для подальшого розвитку Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів було прийнято на Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 18.12.2007 р. Ободець О.А. планує придбати 40 000 штук простих іменних акцій. Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається.
3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади: Голова правління_____________________ Ободець О.А.
(підпис) _____________
М. П. (дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Ободець Олександр Анатолійович